ඔන්න අලුත් වැඩක් කරන්න තමයි Designlk බලාපොරොත්තුව….ඒ ඉතින් තේරෙන සිංහලෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය [ web design ] සහ වෙබ් අඩවි  සංවර්දනය [web development ] ගැන  උගන්නන්න.  අහ්… එහනම් desiGnlk ගැන මුලින්ම කියලා ඉන්නම් කෝ …එක තමා අපේ පුංචි …… ( පුංචි වූ නාට ලොකු ලොකු වැඩ තමා කරන්නේ ….) company එක ……