ඔන්න ඉතින් හුග දවසකින්....ලියන්න ත් ....බැරි උනා....

අද මන් කියන් න යනනෙ Core i9 processor එක ගැන ....!!මේක Six Cores processor එකක් ..
Core i9 processor එක 32-nanometer කින් සමන්විත වෙනවා
Core i7 processorඑකට වඩා 50% වේගවත්
වගේම less power use කරනවා
තව Core i9 processor එක clock speed එක 4.6Ghz තරම් ඉහල අගයක් වන බව කියනවා .