මට මේකේ අඩුපාඩුවක් නම් අහු උනේ නෑ ...හොඳයිද කියල ඔයාලම බලන්නකෝ...??