බිට්ඩිෆෙන්ඩර් නම් ප්‍රකට ආරක්ෂිත මෘදුකාංගය නිපදවන ආයතනය වෙතින් උපාංගයක් ලෙස ඔබේ ගිනුමට ආරක්ෂාව සලසා දීමට ඉදිරිපත්වී තිබෙනවා. පහත ලිපිනයෙන් පිවිස එම උපාංගය සංක්‍රිය කරගත හැකි බවයි පැවසෙන්නේ//////

BitDefender safego


Go to Application

http://apps.facebook.com/bd-safego