මේකෙ නම තමයි
The Social Network

මේකෙ කියවෙන්නෙ නිර්මාණය කරපු Mark Zuckerberg ගෙ ජීවිත කතාවයි....ඇත්තටම facebook නිමැවුනේ කොහොමද මේක බලලම ඉන්නකෝ

IMDb වාර්තා වලට අනුව ratings 8.2/10 තියන

Official Website
http://www.thesocialnetwork-movie.com/


Jesse Eisenberg ... Mark Zuckerberg

Rooney Mara ... Erica Albright

Bryan Barter ... Billy Olsen

Brenda Song ... Christy

Dustin Fitzsimons ... Phoenix Club PresidentDwnload Now...


Torrent Click hereRapidshare
http://www.rapidshare.com/files/428320909/BKP_SCLNTWK.part4.rar
http://www.rapidshare.com/files/428320935/BKP_SCLNTWK.part3.rar
http://www.rapidshare.com/files/428320961/BKP_SCLNTWK.part2.rar
http://www.rapidshare.com/files/428320984/BKP_SCLNTWK.part1.rar
http://www.rapidshare.com/files/428320186/BKP_SCLNTWK.part5.rar

Mediafire
http://www.mediafire.com/download.php?h9do4ycwmk0zguw
http://www.mediafire.com/download.php?78ykr75qd3i5s5u
http://www.mediafire.com/download.php?vtla8uue36dzuq5
http://www.mediafire.com/download.php?6sat31d6tcpr9oc
http://www.mediafire.com/download.php?465mcx49lx4aa8s

Password : lucky